Regulamin

 • Postanowienia ogólne

 • Definicje

 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Własność intelektualna

 • Postanowienia końcowe

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Strona www.majaadamiak.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez 3. Stronę www.majaadamiak.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.majaadamiak.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.majaadamiak.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • DEFINICJE. USŁUGODAWCA – Maja Adamiak-Tarasiuk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Maja Adamiak-Tarasiuk, adres siedziby: ul.Sarmacka 16/120 02-972 Warszawa, NIP 6172153460, regon 369978145, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: adamiakmaja@gmail.com USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  komputer z dostępem do Internetu,

  dostęp do poczty elektronicznej,

  przeglądarka internetowa,

  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adamiakmaja@gmail.com

  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 •  

 •  

  W przypadku zakupu kursu online odstąpienie od umowy nie ma zastosowania.

   

  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adamiakmaja@gmail.com 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.majaadamiak.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.majaadamiak.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.majaadamiak.pl, bez zgody Usługodawcy.

  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.majaadamiak.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • ANULACJA REZERWACJI

 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 3 dni, uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia​

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Obserwuj mnie na instagramie

@majaadamiak

Maja Adamiak - Tarasiuk
adamiakmaja@gmail.com

Strona stworzona w kreatorze WebWave.